Przebudowa drogi DK13 | Zakres robót
15939
page-template-default,page,page-id-15939,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

ZAKRES ROBÓT

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 o łącznej długości 6,5 km.

Decyzją Zamawiającego inwestycja została podzielona na etapy realizacyjne tj.:

 1. ETAP I – odcinek od ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła) od km 0+000 do km 4+200;
 2. ETAP II  – odcinek od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem);

o następujących parametrach technicznych:

 • klasa drogi – GP
 • prędkość projektowa: 100 km/h – teren niezabudowany, 70 km/h – teren zabudowany
 • obciążenie nawierzchni – 115kN/oś
 • kategoria ruchu – do ustalenia przez Wykonawcę na podstawie opracowanych przez niego analiz i prognoz ruchu
 • ilość jezdni:
  – 2×2 pasy ruchu – na odcinku od Ronda Hakena do początku węzła „Siadło Górne”
  – 2×3 pasy ruchu – na odcinku „Siadło Górne” do węzła „Szczecin Zachód”
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • pobocze utwardzone – 1,5 m
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami  – 5,00 m
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m
 • klasa obciążeń obiektów – A + Stanag 150

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • budowę drogi krajowej  o długości ok. 6,5 km, na odcinku od ronda Hakena w Szczecinie do autostrady A6,
 • wykonanie robót przygotowawczych,
 • budowę węzłów drogowych: ilości 3,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę przepustów,
 • budowa urządzeń melioracji,
 • budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg, oraz dróg dojazdowych i zjazdów,
 • budowę przejść dla zwierząt,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ogrodzenia i ekrany akustyczne),
 • wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg,
 • budowę niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z drogą m.in.: elementów odwodnienia drogi (rowy, przepusty, zbiorniki retencyjne), oświetlenia układu drogowego, zasilania obiektów i urządzeń, elementów systemu zarządzania ruchem w tym kanalizacji teletechnicznej, urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą m.in.: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej niskiego ciśnienia, sieci melioracji, sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych,
 • przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
 • projekt i wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi,
 • likwidacja fragmentów łącznic istniejącego węzła WB „Kołbaskowo” i rekultywacją terenów po nich,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowywanych dróg,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót
  (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów,
 • wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.