Przebudowa drogi DK13 | Opis Kontraktu
338
page-template-default,page,page-id-338,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

NAZWA KONTRAKTU:

„BUDOWA OBWODNICY WARZYMIC I PRZECŁAWIA W CIĄGU DK13”

Decyzją Zamawiającego inwestycja została podzielona na etapy realizacyjne tj.:

ETAP I – odcinek od ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła) od km 0+000 do km 4+200;

ETAP II  – odcinek od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem);

 

Obecnie realizowany jest kontrakt pod nazwą „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne
Odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła „Siadło Górne” /bez węzła/”

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:

85 972 522,80 zł brutto, 69 896 360,00 zł netto

AKTUALNY SCHEMAT Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ  DROGI:

Aktualny schemat z przebiegiem projektowanej drogi dostępny pod linkiem: http://dk13.warzymice-przeclaw.pl/portfolio_page/przebieg-planowanej-trasy/

UMOWA Z WYKONAWCĄ:

   Dnia 25.03.2021r. została podpisana z firmą Budimex S.A. umowa nr 26/KP/2020 na zaprojektowanie i wykonanie zadania.

TERMIN REALIZACJI:

w ciągu 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (nie wlicza się okresów zimowych, które trwają od 16 XII do 15 III, liczone jako trzy miesiące)

CEL INWESTYCJI:

Budowa obwodnicy jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę obwodnicy jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu nowo wybudowaną obwodnicą pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem obwodnicy.

Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 o łącznej długości 6,5 km o następujących parametrach technicznych:

 • klasa drogi – GP
 • prędkość projektowa: 100 km/h – teren niezabudowany, 70 km/h – teren zabudowany
 • obciążenie nawierzchni – 115kN/oś
 • kategoria ruchu – do ustalenia przez Wykonawcę na podstawie opracowanych przez niego analiz i prognoz ruchu
 • ilość jezdni:
  – 2×2 pasy ruchu – na odcinku od Ronda Hakena do początku węzła „Siadło Górne”
  – 2×3 pasy ruchu – na odcinku „Siadło Górne” do węzła „Szczecin Zachód”
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • pobocze utwardzone – 1,5 m
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami  – 5,00 m
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m
 • klasa obciążeń obiektów – A + Stanag 150

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • budowę drogi krajowej  o łącznej długości ok. 6,5 km, na odcinku od ronda Hakena w Szczecinie do autostrady A6,
 • wykonanie robót przygotowawczych,
 • budowę węzłów drogowych w ilości 3,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę przepustów,
 • budowa urządzeń melioracji,
 • budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg, oraz dróg dojazdowych
  i zjazdów,
 • budowę przejść dla zwierząt,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ogrodzenia i ekrany akustyczne),
 • wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg,
 • budowę niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z drogą m.in.: elementów odwodnienia drogi (rowy, przepusty, zbiorniki retencyjne), oświetlenia układu drogowego, zasilania obiektów i urządzeń, elementów systemu zarządzania ruchem w tym kanalizacji teletechnicznej, urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą m.in.: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej niskiego ciśnienia, sieci melioracji, sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych,
 • przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
 • projekt i wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi,
 • likwidacja fragmentów łącznic istniejącego węzła WB „Kołbaskowo” i rekultywacją terenów po nich,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowywanych dróg,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót
  (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów,
 • wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
 • uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Realizowany obecnie Etap I pn. „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne
Odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła „Siadło Górne” /bez węzła/” obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka o długości 4,2 km, o parametrach j.w.