Przebudowa drogi DK13 | Zakres robót
15939
page-template-default,page,page-id-15939,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ZAKRES ROBÓT

Projekt i Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 obejmuje w szczególności:

– budowę drogi krajowej  o długości ok. 6,5 km, na odcinku od ronda Hakena w Szczecinie do autostrady A6,

– wykonanie robót przygotowawczych,

– budowę węzłów drogowych, w ilości 2,

– budowę obiektów inżynierskich,

– budowę przepustów,

– budowa urządzeń melioracji,

– budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg, oraz dróg dojazdowych i zjazdów,

– budowę przejść dla zwierząt,

– budowę urządzeń ochrony środowiska (ogrodzenia i ekrany akustyczne),

– wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg,

– budowę niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z drogą m.in.: elementów odwodnienia drogi (rowy, przepusty, zbiorniki retencyjne), oświetlenia układu drogowego, zasilania obiektów i urządzeń, elementów systemu zarządzania ruchem w tym kanalizacji teletechnicznej, urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

– przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą m.in.: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej niskiego ciśnienia, sieci melioracji, sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych,

– przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,

– projekt i wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi,

– likwidacja fragmentów łącznic istniejącego węzła WB „Kołbaskowo” i rekultywacją terenów po nich,

– zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowywanych dróg,

– zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),

– opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów,

– wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

– uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.